ЛИЦЕто

ВРЕМЕ за ОТГОВОРИ

Ново неорайхианско психотерапевтично пространство

Защо „ново“?

Защото, наред с основната ни всекидневна професионална ангажираност като неорайхиански аналитични психотерапевти в частна практика, от 12 години нашата принадлежност осъществява и два свои важни проекта: Семинар за психотерапевтични сравнителни, аналитични и изследователски процеси и Работилница за етични психотерапевтични практики.

С натрупаните досега знания, опит и разбиране за същността на процеса на подготовка и на практиката на неорайхианския психотерапевт, тази година пристъпваме към осъществяването и на настоящия ни, нов, проект, с който предлaгаме още една, освен съществуващата вече, нова възможност за формиране на неорайхиански аналитични психотерапевти в България.

Защо „неорайхианско”? 

Защото, с основанието на личния ни опит, както и този на нашите колеги и особено на клиентите ни, вярваме в дълбокия хуманизъм, реализъм и практическа полезност на идеите на В. Райх, Ал. Лоуен и В. Бернаскони и работим в духа на “Терапия на петте движения” на последния. 

Защо „психотерапевтично“?

Защото предполага структуриране и наше съ-участие в осъществяването на сложния и вдъхновяващ, според нас, процес на нечие професионално израстване като неорайхиански аналитичен психотерапевт.

Защо „пространство“?

Защото харесваме създадената вече специфична работна атмосфера, в която задоволяваме потребността си да споделяме свои професионални знания, незнания и умения, убеждения и съмнения, човешко отразяване и подкрепа, сближавания и отдалечавания, влизания и излизания… Споделяме част от житейския си път и това ни свързва по един уникален и удовлетворителен начинв името на основната ни дейност, в която клиентите овластяват терапевта си с акта на гласувано доверие към неговия професионализъм, и това е силно желана позиция от мнозина; една позиция, която, обаче, по подразбиране предполага висока отговорност;  нужда от отлична теоретична подготовка; смирено проработван и системно осмислян собствен психотерапевтичен опит; здраво чувство за реалност и граници; по човешки възможна висока професионална етичност и оптимално развити индивидуални умения за професионално общуване, в което емпатийно, но и безкомпромисно по отношение на процесните цели, терапевтът придружава клиентите си за постигане на все по-дълбинното и истинно себепознание, отговорно зададено като цел от самите тях.

Ние се трудим системно за да запазим тази постигната в годините наша здрава терапевтична среда, в която всеки се чувства сигурен и свободен в себеизразяването си; среда на прозрачност, съответност и отговорност към собствената подготовка и в етично сътрудничество с колегите, с които работим непосредствено и опосредствано.

Към принадлежността ни има възможност да се присъединят още няколко човека. Вярваме, че ако изпитвате потребност да разширите и задълбочите своята квалификация в света на неорайхианския психотелесен психотерапевтичен подход, НЕОПРО е една нова възможност за Вас.

Януари, 2020 г.

В случай на интерес, моля, пренасочете се към рубриката „Програма“ в менюто на сайта.

* * *

Какво е и какво не е неорайхианската аналитична психотерапия?

Тя не е компилация от други теории и подходи. Започваме с този факт и го подчертаваме, защото в годините сме чували нееднократно подобно мнение – дори от колеги-неорайхианци.     

Целият текст ще откриете в рубриката Текстове